(912) 654-3089

O stronie...

K¹cik edukacyjny nauczania zintegrowanego zawiera materia³y przydatne podczas pracy z komputerem w klasach m³odszych. Zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy.

Pierwsze zajêcia w pracowni komputerowej - listopad 2005

Gra¿yna Rychlicka


212-427-8636
ericeticolous
603-856-8307